OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2011 a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi společností FT Production, s.r.o., IČ: 28718551, se sídlem Malé Březno 26, 400 02, Ústí nad Labem, provozovna Štěpánská 539/9, 120 00, Praha 2 (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím realizovaných přes Internetový obchod Prodávajícího prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (dále jen „Kupní smlouva“) a jsou jejich nedílnou součástí.
 2. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí Zákonem o ochraně spotřebitele, Občanským zákoníkem a popřípadě též Obchodním zákoníkem.

Článek II.
Vymezení pojmů

„Internetový obchod“ Znamená internetový obchod Prodávajícího na webové adrese www.fourtaps.cz/eshop.
„Kupní smlouva“ Má význam uvedený v článku I. oddst. 1 těchto obchodních podmínek.
„Kupující“ Znamená spotřebitele, tedy fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje výrobky či využívá služby Prodávajícího za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
„Občanský zákoník“ Znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„Obchodní zákoník“ Znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„Prodávající“ Znamená společnost FT Production, s.r.o., IČ: 287 18 551, se sídlem Malé Březno 26, 400 02, Ústí nad Labem, provozovna Štěpánská 539/9, 120 00, Praha 2, zastoupená Ing. Martou Aulickou, jednatelkou.
„Účet Prodávajícího“ Znamená bankovní účet Prodávajícího vedený u Fio Banky č.ú.:2500217184/2010,
IBAN: CZ8120100000002500217184.
„Zákon o ochraně spotřebitele“ Znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.
Informace o obchodních podmínkách a Kupní smlouvě

 1. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Kupní smlouvy.
 2. Obchodní podmínky jsou Kupujícímu k dispozici v českém jazyce a jsou Kupujícímu zpřístupněny on-line na webové adrese Internetového obchodu a Kupujícímu je tak umožněno si obchodní podmínky archivovat anebo je reprodukovat.
 3. Kupující bere na vědomí, že Kupní smlouva uzavřená s Kupujícím je po svém uzavření Prodávajícím archivována. Tímto nejsou dotčena příslušná ustanovení ochrany osobních údajů článku IX těchto obchodních podmínek.
 4. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce a nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze Kupní smlouvu uzavřít také v jiném jazyce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy a akceptaci těchto obchodních podmínek jsou patrné z průběhu nákupu v Internetovém obchodě. Kupující má možnost před odesláním objednávky objednávku zkontrolovat a měnit či opravovat její obsah.
 5. Kupní smlouva je Kupujícímu přístupná elektronicky ve formě, která umožňuje její archivaci a případnou reprodukci.

Článek IV.
Objednávka produktů v Internetovém obchodě

 1. Objednávka výrobku z Internetového obchodu může být realizována:
  • prostřednictvím objednávkového formuláře v Internetovém obchodu
  • elektronickou poštou.
 2. Kupující je v průběhu objednávky a při uzavírání Kupní smlouvy informován prostřednictvím Internetového obchodu o vlastnostech každého prodávaného výrobku, o způsobu použití, o případném nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití, a o ceně prodávaných produktů. Prodávající není povinen Kupujícího informovat o skutečnostech, které jsou zřejmé nebo obecně známé. Informace dle tohoto článku jsou Kupujícímu poskytovány v českém jazyce. Pro případ, že u výrobku není uvedena určitá podrobnější informace, poskytne ji Prodávající na žádost Kupujícího dodatečně.
 3. Kupující bere na vědomí, že skladová dostupnost výrobků je pouze orientační. Pokud má Kupující specifické požadavky na úpravy zboží, budou termíny dodání zboží domluveny individuálně.
 4. Prodávající je povinen Kupujícímu bez zbytečného prodlení po doručení objednávky zaslat písemné potvrzení o převzetí objednávky, a to v elektronické formě na e-mailovou adresu Kupujícího či na adresu jeho bydliště. Zaslané potvrzení bude obsahovat identifikaci objednaných výrobků, jejich počet, cenu a termín plnění. Kupující je oprávněn provést zrušení objednávky, pokud zrušení objednávky je Prodávajícímu doručeno dříve, než dojde k přijetí potvrzení o převzetí objednávky dle tohoto článku.

Článek V.
Dodací a platební podmínky

 1. Prodávající se zavazuje předat zboží k odeslání příslušnému poštovnímu přepravci do tří pracovních dnů od připsání kupní ceny a nákladů na Účet Prodávajícího v případě, že je zboží skladem. U neskladového zboží bude termín dodání a platby mezi Prodávajícím a Kupujícím řešen individuálně.
 2. Způsoby doručení a platba:

  Doručení zboží.
  Zboží bude dodáno Českou Poštou nebo jinou spediční službou či poskytovatelem poštovních služeb. Předání je realizováno na adrese uvedené v objednávce. Vlastnické právo přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.

  Zboží je expedováno formou standardního balíku České pošty nebo jinou spediční službou ve lhůtě maximálně tří pracovních dnů na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Poštovné a balné České pošty v rámci České republiky činí 150,- Kč. Poštovné a balné jiných poskytovatelů poštovních služeb bude uvedeno v Internetovém obchodě Prodávajícího v rámci procesu objednávky.

  Platba převodem z účtu. Kupující může platbu uhradit také formou převodu na Účet Prodávajícího.
 3. V případě poškození vnějšího obalu je Kupující oprávněn zásilku od přepravce nepřevzít a sepsat se zaměstnancem doručovací služby protokol o poškození zásilky. O této skutečnosti Kupující neprodleně informuje Prodávajícího.
 4. Ceny za zboží jsou platné v okamžiku vytvoření objednávky a jsou uvedeny v Korunách českých včetně příslušné sazby DPH a odpovídají cenám uvedeným v Internetovém obchodě. Platby za doručení nejsou zahrnuty v ceně zboží a jsou účtovány zvlášť v souladu s příslušnými ustanoveními článku V. odst. 2 této Smlouvy.

Článek VI.
Odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu

 1. Kupující má právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
 2. Je-li právo Kupujícího na odstoupení od Kupní smlouvy uplatněno, má Prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu uhrazenou kupní cenu nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení a vrácení nepoužitého a neporušeného zboží Prodávajícímu.

Článek VII.
Záruční doba a reklamace

 1. Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou. Prodávající poskytuje na zboží zákonnou záruční dobu nebo prodlouženou záruční dobu u produktů, u kterých je to výslovně uvedeno. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí věci Kupujícím.
 2. Reklamaci zjištěné vady či poškození může Kupující uplatnit bez zbytečného prodlení elektronickou poštou na adresu eshop@fourtaps.cz, nebo zaslat zboží včetně daňového dokladu a oznámení o vadách, jak blíže specifikováno v článku VII. odst. 3 těchto obchodních podmínek, poštou na adresu: FT Production s.r.o., Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2.
 3. Oznámení o vadách musí obsahovat jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, popis vady a popis jejího vzniku.
 4. Prodávající je povinen Kupujícího písemně informovat o datu uplatnění práva, o obsahu reklamace a o způsobu vyřízení reklamace, který Kupující požaduje.
 5. Prodávající se zavazuje ihned po obdržení reklamace, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů, rozhodnout, zda reklamace bude přijata či odmítnuta.
 6. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci včetně případného odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se může s Kupujícím dohodnout na delší lhůtě. Prodávající je povinen Kupujícímu vystavit potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. V případě, že zboží při jeho převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (zboží má vady), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který Kupní smlouvě odpovídá. Kupující může požadovat uvedení zboží do stavu, který Kupní smlouvě odpovídá, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.
 8. Je-li Kupujícímu doručeno jiné než objednané zboží, má Kupující právo na výměnu tohoto zboží. Náklady související s výměnou zboží jsou hrazeny Prodávajícím.

Článek VIII.
Odpovědnost za vady

 1. Odstranitelné vady. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 2. Neodstranitelné vady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Článek IX.
Ochrana osobních údajů

 1. Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro plnění smluvních povinností a nabízení obchodu a služeb prodávajícího, jeho dceřiných společností či mateřské společnosti, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.
 2. Poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu, jeho dceřiným společnostem, mateřské společnosti či jeho zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami.
 3. Kupující má právo požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.
 4. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku IX. odst. 1 těchto obchodních podmínek, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze.
 6. Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.